+31 88 1269 300 info@tpex.com
TPEX, disrupter in Smart Building Operations | TPEX, disruptor in Smart Building Operations

TPEX, disrupter in Smart Building Operations | TPEX, disruptor in Smart Building Operations

Amsterdam, 6 december 2021TPEX International – TPEX, Disrupter in smart Building Operations

 

De activiteiten van TPEX International, opgericht in 2010 door CEO Robert Rosier, zijn het beste uit te leggen aan de hand van een metafoor die we ook op de achtergrond zien tijdens onze zoom-sessie. Daar zien we het beeld van een grote ultramoderne digitale meldkamer met veel techniek waar vandaan het bedrijf vele honderden gebouwen managet.

‘Je kan ons betitelen als een Smart Building Operator,’ zegt Rosier. ‘We vinden ons een disruptor omdat we het anders aanpakken dan de anderen dienstverleners in de markt waardoor het vastgoed betere prestaties levert tegen lagere kosten. Wij zijn the new kid dat de markt openbreekt terwijl het gros van de gebouwen al jaren op een traditionele manier beheerd worden. Juist nu, in tijden van de klimaatproblematiek, energietransitie en nieuwe manieren om een gebouw te beheren als gevolg van de coronacrisis moet er geschakeld worden.

Gebouwen 24 uur managen

Rosier kan de propositie perfect uitleggen. ‘In traditionele gebouwen komen onderhoudspartijen één keer per jaar langs en checken of alles werkt. Maar een goed functionerend gebouw is de meest belangrijke asset om productiviteit te hebben. Het is de basis van alles. Als de verwarming uitvalt of de luchtkwaliteit niet goed is moet dit opgelost worden voordat er klachten komen. In moderne slimme gebouwen zit zoveel regeltechniek dat je, als de zon schijnt, direct gebruik kan maken van daglicht. Vergelijk dat met de techniek in je auto, die auto-industrie is heel ver. Gebouwen lopen heel erg achter en wij zeggen: je moet gebouwen 24 uur managen; als ’s nachts de airco uitvalt, moet je zorgen dat het in de ochtend allemaal weer draait.

’Hedendaagse gebouwen moeten voldoen aan de hoogste standaarden qua comfort, circulariteit en duurzaamheid dus volgens Rosier kan je dan niet soms een monteur laten langskomen. Hij gelooft in een gebouw-controle-kamer die alle data uit een gebouw monitort en op tijd aan de bel trekt. ‘Data-driven-real-estate noemen we dat. Wij zijn geen onderhoudspartij, maar houden zicht op het leveringsproces, nemen de regie mee, valideren vanuit de dataverzameling en maken het efficiënt.

Is het nodig dat ze in het begin van de ontwIkkelIing van het gebouw aanwezig zIjn?

Zowel bestaande als nieuwe gebouwen moeten gaan voldoen aan de hedendaagse richtlijnen qua ‘Parijs’ en circulariteit. Wij leveren feitelijk vier proposities die je bij ons kunt afnemen als een dienst: Building Maintenance (coördinatie van alle technisch onderhoud van het gebouw), Smart Building as a Service (gebouw-beheer-systemen, sensoring,

Voor meer informatie over dit artikel en of over andere projecten kunt u contact met ons opnemen via frank.vos@tpex.com of op 088-1269309.

The activities of TPEX International, founded in 2010 by CEO Robert Rosier, are best explained using a metaphor that also appears in the background during our zoom sessions. There we see the image of a large, ultramodern, digital control room with a great deal of technology, from which the company manages many hundreds of buildings.

“You can refer to us as a Smart Building Operator,” says Rosier. “We consider ourselves a disruptor because we approach things differently compared to other service providers in the market, which means that the real estate delivers better performances at lower costs. We are the new kid on the block and we are breaking this market open, while most buildings in the market have been managed in a traditional way for years. Especially now, in times of climate change and all the problems that go along with this, where we are faced with energy transition and new ways of managing a building, also as a result of the corona crisis, it is necessary to make a take action and make changes.

Manage buildings 24 hours a day, every day

Rosier can perfectly explain the proposition. ‘In traditional buildings, maintenance parties visit once a year to check if all systems are operating properly. But for a well-functioning building, the most important asset is to have optimal productivity. It is the basis of everything. If the heating fails or the air quality is inferior, this must be resolved before complaints arise. Modern smart buildings contain so much control engineering technology that you can make direct use of daylight when the sun is shining. Compare this to the technology in your car, that car industry is very advanced. Buildings are very behind and we say: you have to manage buildings 24 hours; if the air conditioning goes out at night, you have to make sure everything is up and running again in the morning.

“Contemporary buildings must meet the highest standards in terms of comfort, circularity and sustainability, so according to Rosier you sometimes can’t have a mechanic come over. He will rely on a building control room monitoring all data from a building and sounding the alarm in time, should this be necessary. We refer to this as data-driven real estate. We are not a maintenance party, but we keep track of the delivery process, take control, validate on the basis of the data collection and make it efficient.

Is it necessary for them to be present at the beginning of the development of the building?

Both existing and new buildings must comply with contemporary guidelines in terms of the Paris Proof principles and circularity. In fact, we provide four propositions that are available for purchase as a service: Building Maintenance (coordination of all technical maintenance of the building), Smart Building as a Service (building management systems, sensoring)

For more information about this article or about other projects, please contact us by email at frank.vos@tpex.com or by telephone at +31 (0)881269309.

TPEX en The Student Hotel starten pilot voor Smart & Healthy Hotel | TPEX and The Student Hotel start a pilot for a Smart & Healthy Hotel

TPEX en The Student Hotel starten pilot voor Smart & Healthy Hotel | TPEX and The Student Hotel start a pilot for a Smart & Healthy Hotel

Amsterdam, 21 oktober 2021TPEX International – toonaangevend specialist in monitoring en management van slimme, duurzame gebouwtechnologie – is een pilot gestart in het recent geopende The Student Hotel (TSH) in Delft met als doel een blauwdruk te maken voor een gezonder en aangenamer binnenklimaat en efficiënter energieverbruik van alle wereldwijde hotels. TSH wil met de pilot, die de naam ‘Bluezone’ kreeg, de levensvatbaarheid onderzoeken van grootschalige, internationale implementatie van slimme gebouwtechnologie. De naam van de pilot, Bluezone, is een verwijzing naar een beperkt aantal gebieden in de wereld waar mensen relatief lang en gezond leven. De gekozen innovatieve sensortechnologie wordt voor het eerst in Nederland toegepast.

24/7 monitoren, meten en bijsturen

TPEX en TSH starten de pilot in het nieuwste hotel van TSH in Delft, waar het ontwerp van de openbare ruimtes is uitgevoerd volgens circulaire ontwerpprincipes. Het hotel heeft een totaal vloeroppervlak van 13.500 m2, telt 341 kamers verspreid over 10 verdiepingen en heeft een restaurant, gym, wasruimte, gedeelde werk- en vergaderruimtes en een souterrain met volledig uitgeruste meeting ruimtes, een fietsenstalling en diverse gebouw gebonden installaties.

Energie, bezetting en lucht

De pilot wordt uitgevoerd door TPEX International en is gericht op energieverbruik, bezettingsgraad en luchtkwaliteit. Het hotel in Delft wordt hiervoor aangesloten op het Smart Building Operations Control Center van TPEX zodat de condities van het gebouw dagelijks – 24/7 – kunnen worden gemonitord, gemeten en bijgestuurd in de zoektocht naar de beste en slimste gebouwprestaties voor een gezond klimaat met minder energieverbruik.

Bluezone-pilot

De Bluezone-pilot van TPEX International zal inzicht geven in:

  • het energieverbruik en de mogelijkheden voor besparingen;
  • de bezettingsgraad en het gebruik van individuele kamers en gedeelde ruimtes zodat het klimaatsysteem efficiënter kan worden ingericht en bijvoorbeeld schoonmaak en catering beter kunnen worden afgestemd op daadwerkelijk gebruik;
  • de luchtkwaliteit – CO2 en VOC (vluchtige organische stoffen) – in alle ruimtes in het hotel van individuele kamers tot en met functieruimtes en algemene ruimtes.

Voor de monitoring, bijsturing en tests van de luchtkwaliteit zal gewerkt worden met Indoor Air Quality (IAQ) sensoren. Door de koppeling van het TSH-gebouw op het Operations Control Center van TPEX wordt 24/7 meegekeken met de sturing van het gebouwbeheersysteem en kunnen direct aanpassingen worden uitgevoerd om de luchtkwaliteit, temperatuur en conditie van het gebouw aan te passen.

De metingen en inzichten die in de pilot worden verkregen, worden gebruikt voor een advies ten behoeve van de wereldwijde uitrol van slimme en duurzame gebouwtechnologie ten behoeve van een gezond binnenklimaat inclusief een Programma van Eisen voor toekomstige nieuw te bouwen hotels. Elk hotel kan in de toekomst worden aangesloten op het TPEX Building Operations Control Center dat 24/7 de prestaties monitort, meet en bijstuurt en ook onderhoudspartijen coördineert en resultaten rapporteert.

Rienk Oosterhof, Chief Real Estate Officer van TSH: “Wereldwijd hebben wij de ambitie om een van meest duurzame en gezondste hotels te worden. Dat begint bij onze gebouwen en onze gebouwinstallaties. In ons nieuwe hotel in Delft willen we verkennen hoe we met vastgoedtechnologie onze ambities kunnen waarmaken. Dit hotel is voor ons een uitstekende plek voor de Bluezone-pilot om te ontdekken welke data en inzichten we hiervoor kunnen gebruiken.”

De Bluezone pilot van TPEX International en TSH is gestart op 1 juli en loopt minimaal tot en met 31 december 2021. De innovatieve technologie die in deze pilot wordt gebruikt is geleverd door Schneider Electric, anno 2021 ’s werelds meest duurzame bedrijf en door Planon. Samen leveren zij de volledig geïntegreerde hard- en software die door TPEX wordt gemanaged wordt om continue optimale gebouwprestaties te realiseren op basis van de data.

Voor meer informatie over dit project en of over andere projecten kunt u contact met ons opnemen via frank.vos@tpex.com of op 088-1269309.

Amsterdam, 21 October 2021 – TPEX International – the leading specialist in monitoring and management of smart sustainable building technology – has started a pilot at The Student Hotel (TSH), which recently opened its doors in Delft, the Netherlands. The purpose of this pilot is to create a blueprint for a healthier and more pleasant indoor climate and more efficient use of energy in hotels across the globe. With this pilot, that was given the name ‘Bluezone’, TSH wants to study the viability of large-scale international implementation of smart building technology. The name Bluezone refers to a limited number of areas in the world where people live relatively long and healthy lives. The innovative sensor technology that was opted for is applied in the Netherlands for the first time.

24/7 monitoring, measuring and adjusting

TPEX and TSH started the pilot in TSH’s latest hotel in Delft, the Netherlands, where the design of the public areas was carried out according to the circular design principles. The total floor surface of the hotel measures 13,500 m2, with 341 rooms spread out across 10 floors and the building houses a restaurant, gym, laundry area, shared work spaces and conference rooms and a basement with fully equipped meeting rooms, bicycle parking station and various building-related system installations.

Energy, occupancy and air

The pilot is carried out by TPEX International and focuses on energy consumption, occupancy rate and air quality. Therefore, the hotel in Delft is connected to the Smart Building Operations Control Center of TPEX, which will enable monitoring, measuring and adjusting of conditions of the building on a daily basis – 24/7 – while seeking to achieve the best and smartest building performances, which will ensure a healthy climate and reduced energy consumption.

Bluezone pilot

The Bluezone pilot of TPEX International will provide a clear picture of:

  • the energy consumption and the possibilities to save on this;
  • the occupancy rate and the use of individual rooms and shared spaces which will enable a more efficient setup of the climate system and, for example, a better coordination between cleaning and catering, where the actual use is concerned;
  • the air quality – CO2 and VOC (volatile organic compounds) – in all areas of the hotel, ranging from individual rooms to technical areas and general areas.

The sensors for monitoring, adjusting and testing the air quality are Indoor Air Quality (IAQ) sensors. By connecting the TSH building to the TPEX Operations Control Centre, the building management system is monitored 24/7 and it enables immediate adjustments to the air quality, temperature and condition of the building, if required.

The measurements and information obtained from the pilot will be used to provide advice and recommendations for the worldwide roll-out of smart and sustainable building technology in order to create a healthy indoor climate and a schedule of requirements for new buildings to be constructed. In the future, it will be possible to connect every hotel to the TPEX Building Operations Control Centre, which will monitor, measure and adjust performances 24/7 and will also coordinate the maintenance parties and report on the results.

Rienk Oosterhof, Chief Real Estate Officer of TSH: “Our ambition is to become one of the most healthy and most sustainable hotels in the world. This all starts with our buildings and our building systems. In our most recent hotel in Delft, we want to explore how we can realise our ambitions with the application of real estate technology. This hotel is the perfect place to run the Bluezone pilot and explore which data and information we can use for this.”

The Bluezone pilot of TPEX International and TSH started on July 1st and will run until at least December 31st, 2021. The innovative technology used in this pilot is provided by Schneider Electric, which is the most sustainable company in the world today, and by Planon. Together these two organisations provided the fully integrated hardware and software, which are managed by TPEX in order to realise the highest attainable building performances based on the data.

For more information on this and other projects please contact us by email at frank.vos@tpex.com or by telephone at +31 (0)881269309.

TPEX International enters into a strategic partnership with Planon to optimise its Smart Building Operations service provision

TPEX International enters into a strategic partnership with Planon to optimise its Smart Building Operations service provision

Amsterdam, 22 June 2021 – The Amsterdam-based company TPEX International will enter into a strategic partnership with Planon, the global market leader in property and facility management software. TPEX and Planon will work together intensively, to ensure that TPEX can provide its complex 24/7 services for smart buildings even more efficiently. Through the integration of Planon’s full software suite, TPEX will be able to provide Smart Building as a Service (SBaaS) at an even better level and also help asset managers, property managers, investors and end users to achieve the high-performance and high-sustainability objectives for smart and sustainable buildings. Adding Planon to the unique strategy of TPEX comes at exactly the right time, since TPEX currently experiences rapid growth, while serving increasingly large clients with extensive portfolios. By joining forces, Planon and TPEX become the frontrunners in the field of management of smart buildings.

 

Buildings are becoming more complex because of all the demands that are set (Paris Proof, BENG), but also because an increasing number of control systems within buildings need to work together in an integrated manner to achieve the desired performances. Building owners and tenants demand a healthy and safe building to work in, as that is where they spend the majority of their working day. TPEX International is a Smart Building Operator, supporting building owners and asset managers and property managers in reaching their ambitions with the help of innovative, smart technology. These ambitions may range from the improvement of energy performances and building occupancy to lowering costs for maintenance on technical systems. Also included may be ‘smartening up’ of entire portfolios consisting of many buildings that were built and/or managed in the traditional way. TPEX has developed a unique service for this: Smart Building as a Service. This SBaaS provides solutions for the design, realisation, operation or financing of smart buildings. TPEX is able to provide solutions on a OPEX basis, particularly where making existing portfolios more sustainable is concerned, where savings will be greater than investments. 

Robert Rosier, CEO and founder of TPEX International:
“Our services focus on monitoring and managing smart buildings. We collect available data from buildings (data driven real estate) ranging from climate systems and energy consumption to burglar alarms and fire alarms. All these data are directed to the Digital Twin of the building and are monitored and compared with the desired performances 24/7 from our Operations Control Centre (OCC). In the OCC we monitor, analyse, validate, coordinate, control and react to these data in order to optimise and maximise the performances of the building. From now on, full handling of breakdowns, plus processing of tasks in the field of planned or remedial maintenance will take place in the Planon software suite which is fully integrated in the operational activities of TPEX. With the deployment of Planon we can be certain of unilateral and structured records concerning information in the asset register, planned maintenance and condition metering for all buildings managed by us. This will allow our operations to maintain their efficiency, even when upscaling to hundreds of buildings.

 

Portfolios of buildings with multiple owners, where several hundred maintenance parties are active become extremely simple to manage, with the use of this powerful software. As we make the data available for our customers through the Digital Twin, we provide an ecosystem that benefits every stakeholder.”

 

Pierre Guelen, CEO of Planon: 

“Planon has been transformed to become an open platform, which means we work together with technology partners in order to provide our customers as extensive an ecosystem as possible. This enables us to offer customers real added value. The collaboration with TPEX fits perfectly within this ecosystem. Both organisations also work closely together with Schneider Electric. Electronic devices from Schneider Electronics are already available in approximately one-third of all the buildings in the world and all these devices produce a lot of data. The automatisation of generating, processing and interpreting these data from smart buildings creates an opportunity to make great strides in terms of efficiency and sustainability. For a new building this is relatively simple usually, but what if you are a large organisation consisting of dozens or hundreds existing buildings, which you wish to manage intelligently, without having to invest millions? This is where TPEX provides the perfect solution. By opting for SBaaS, you will not be faced with huge investment costs, while you will still be able to benefit from the Internet of Things revolution and possibilities.”

 

About TPEX

TPEX International was founded in 2010 and is a Smart Building Operator that supports building owners and asset managers and property managers by realising their ambitions with innovative smart technology. In January, TPEX became the first Smart Building Operator of the worldwide Schneider Electric, the most sustainable company in the world. Since that time, many new international projects were started and the enterprise has enjoyed a rapid growth. The timing to enter into this partnership at this particular time is fully in line with the with the company’s long-term strategy.  At the moment, TPEX’ activities include the management of large portfolios of the likes of IWG/Spaces, HNK and EDGE.

 

About Planon

With over 35 years of experience, Planon is the leading global provider of innovative software, proven best practices and professional services that help building owners and occupiers, commercial service providers, and financial controllers to streamline business processes for buildings, assets, workplaces and people. Independent market research and consulting firms have consistently rated Planon as a global leader in the market. Planon has implemented its comprehensive solutions for over 2,500 clients, supported by offices and partners around the world.

 

Contact:

TPEX International                           
Mr Frank Vos
Chief Commercial Officer
e: frank.vos@tpex.com
t: +31 (0)88 1269 309

TPEX International enters into a strategic partnership with Planon to optimise its Smart Building Operations service provision

TPEX International sluit strategisch partnership met Planon ter optimalisatie van haar Smart Building Operations dienstverlening.

TPEX International sluit strategisch partnership met Planon ter optimalisatie van haar Smart Building Operations dienstverlening.

Amsterdam, 22 juni 2021 – Het Amsterdamse bedrijf TPEX International gaat een strategisch partnership aan met Planon, de wereldmarktleider in vastgoed- en facility management software. TPEX en Planon gaan intensief samenwerken, zodat TPEX haar complexe 24/7 dienstverlening voor slimme gebouwen nog efficiënter kan uitvoeren. Door de integratie van de volledige softwaresuite van Planon zal TPEX de Smart Building as a Service (SBaaS) dienstverlening nog beter kunnen leveren en kunnen zij asset- en property managers, investeerders en eindgebruikers helpen om de hoge prestatie- en duurzaamheidsdoelstellingen voor slimme en duurzame gebouwen te halen. De toevoeging van Planon aan de unieke strategie van TPEX komt op het juiste moment, aangezien TPEX momenteel snel groeit en steeds grotere klanten met omvangrijke portfolio’s bedient. Door de krachten te bundelen met Planon blijft TPEX voorop lopen op het gebied van management van slimme gebouwen.

Gebouwen worden steeds complexer door de eisen die eraan worden gesteld (e.g. Parisproof, BENG), maar ook omdat steeds meer regelsystemen binnen gebouwen geïntegreerd moeten samenwerken om de gewenste prestaties te bereiken. Gebouweigenaren en huurders eisen een gezond en veilig gebouw om in te werken, aangezien zij daar het grootste deel van hun werkdag doorbrengen. TPEX International is een Smart Building Operator die gebouweigenaren en asset- en vastgoedbeheerders ondersteunt bij het behalen van hun ambities met behulp van innovatieve, slimme technologie. Deze ambities kunnen variëren van het verbeteren van de energieprestaties en de gebouwbezetting tot het verlagen van de kosten voor het onderhoud van de technische installaties. Maar ook in het ‘verslimmen’ van gehele portefeuilles met vele panden die nog op een traditionele manier zijn opgebouwd of worden beheerd. TPEX heeft hiervoor een unieke dienst ontwikkeld genaamd “Smart Building as a Service” die oplossingen biedt voor het ontwerp, de realisatie, de exploitatie of de financiering van slimme gebouwen. Zeker gericht op de verduurzaming van bestaande portfolio’s kan TPEX oplossingen bieden op een OPEX basis, waarbij de besparingen groter zullen zijn dan de investeringen.

Robert Rosier, CEO en oprichter van TPEX International:
“Onze diensten richten zich op het monitoren en beheren van slimme gebouwen. We halen alle beschikbare data uit de gebouwen (data driven real estate) variërend van klimaatsystemen, energieverbruik tot inbraakalarmen en brandmeldingen. Al deze data gaat naar de Digital Twin van het gebouw en wordt 24/7 vanuit ons Operations Control Centre (OCC) gemonitord en vergeleken met de gewenste prestaties. In het OCC monitoren, analyseren, valideren, coördineren, controleren en reageren wij op die gegevens om de prestaties van het gebouw te optimaliseren en te maximaliseren. De volledige afhandeling van storingen plus de verwerking van taken op het gebied van gepland en correctief onderhoud, vindt vanaf heden plaats in de Planon-softwaresuite die volledig is geïntegreerd in de operationele activiteiten van TPEX. Door de inzet van Planon kunnen wij er zeker van zijn dat voor alle gebouwen die wij beheren informatie over het assetsregister, het planmatig onderhoud en de conditiemetingen op een eenduidige en gestructureerde manier worden vastgelegd. Hierdoor behouden onze operaties haar efficiëntie, zelfs als er opgeschaald wordt naar honderden gebouwen.

Portfolio’s van gebouwen die doorgaans van meerdere eigenaren zijn en waar vele honderden onderhoudspartijen actief zijn, worden nu kinderlijk eenvoudig door het gebruik van deze krachtige software. Doordat wij de data uit de Digital Twin openstellen voor onze klanten, dragen wij zorg voor een ecosysteem waar iedere stakeholder zijn voordeel bij heeft”

Pierre Guelen, CEO van Planon: Pierre Guelen, CEO van Planon:
“Planon is getransformeerd naar een open platform, wat betekent dat we samenwerken met technologiepartners om klanten een zo groot mogelijk partner-ecosysteem te bieden. Op die manier kunnen we onze klanten echt toegevoegde waarde bieden. De samenwerking met TPEX past perfect in dit ecosysteem. Beide organisaties werken ook nauw samen met Schneider Electric. Wereldwijd is in een derde van alle gebouwen elektronica van Schneider Electric te vinden en al die apparaten produceren veel data. Door het genereren, verwerken en interpreteren van deze data uit slimme gebouwen zoveel mogelijk te automatiseren is er een enorme winst te behalen op het vlak van efficiency en duurzaamheid. Voor een nieuw gebouw is dat in het algemeen relatief eenvoudig, maar wat als je een grote organisatie bent en tientallen of honderden bestaande gebouwen op intelligente wijze wilt besturen en niet miljoenen daarin wilt investeren? Dan biedt TPEX dé oplossing. Door voor SBaaS te kiezen, kom je niet voor enorme investeringskosten te staan en kun je toch profiteren van de Internet of Things revolutie en mogelijkheden.”

Over TPEX
TPEX International is opgericht in 2010 en is een Smart Building Operator die gebouweigenaren en asset- en vastgoedbeheerders ondersteunt bij het realiseren van hun ambities met behulp van innovatieve slimme technologie. In januari werd TPEX de eerste Smart Building Operator van het wereldwijde Schneider Electric, het meest duurzaamste bedrijf ter wereld. Sinds dat moment zijn vele nieuwe internationale projecten gestart en groeit de onderneming snel. De timing om dit partnership juist nu aan te gaan past volledig in de lange termijn strategie van de onderneming. TPEX beheert momenteel grote portfolio’s van onder meer IWG/Spaces, HNK en EDGE.

Over Planon
Planon is de wereldwijd toonaangevende leverancier van software voor vastgoedbeheer en facility management die digitalisering van gebouwen en diensten mogelijk maakt door de grote diversiteit aan slimme gebouwtechnologieën, bedrijfsoplossingen en data te integreren in één bron van waarheid en te transformeren naar toegevoegde waarde voor gebouweigenaren, gebouwgebruikers en service providers.
Onafhankelijke marktonderzoek- en adviesbureaus beoordelen Planon al jaren achtereen als een wereldwijde leider in de IWMS-markt. Planon heeft haar unieke, uitgebreide softwareoplossingen geïmplementeerd bij meer dan 2.500 klanten, ondersteund door kantoren en partners over de hele wereld.

Contact:

TPEX International

Dhr. Frank Vos
Chief Commercial Officer
e: frank.vos@tpex.com
t: +31 (0) 6 468 15 822

TPEX sluit strategisch partnership met Securitas

TPEX sluit strategisch partnership met Securitas

TPEX International sluit strategisch partnership met Securitas voor invulling van haar Smart Building Operations dienstverlening.

Amsterdam, 8 maart 2021 – Het in Amsterdam gevestigde TPEX International sluit een partnership van wereldklasse met Securitas. TPEX en Securitas gaan intensief samenwerken voor de invulling van de dienst Smart Building as a Service (SBaaS) ten einde de hele keten van alarmnotificatie binnen slimme gebouwen tot en met snelle en accurate opvolging ter plaatse aan te kunnen bieden. Nog geen maand geleden kondigde TPEX een wereldwijd partnership (partnership Schneider) aan met Schneider Electric, het meest groene bedrijf ter wereld (bron).  De toevoeging van Securitas aan de unieke strategie van TPEX komt precies op tijd, want juist nu moeten dienstverleners hun krachten bundelen in de verduurzaming van onze wereld.

Gebouwen worden steeds complexer door enerzijds de eisen die hieraan gesteld worden (Parisproof, BENG), maar ook omdat binnen gebouwen steeds meer regelsystemen geïntegreerd moeten samenwerken in het behalen van de gewenste prestaties.  Gebouweigenaren en huurders verlangen een gezond en veilig gebouw om in te werken aangezien ze daar het grootste deel van hun werkdag doorbrengen. Gebouwen moeten beter presteren, daarom gaan TPEX en Securitas nu de hele keten van alarm notificatie, proactieve surveillance tot en met de uitvoering per plaatse als unieke dienstverlening aanbieden. Dit is niet alleen maar voor inbraakalarmen of brandmeldingen, maar voor het gehele scala van diensten zoals ook liftbevrijdingen, facilitaire en veiligheidsdiensten, maar ook werkzaamheden als dagelijks onderhoud.

Robert Rosier, CEO en oprichter van TPEX International: “Onze dienstverlening richt zich op het monitoren en beheren van slimme gebouwen. Wij halen alle beschikbare data uit de gebouwen, variërend van klimaatsystemen, energieverbruik tot en met inbraakalarmen en brandmeldingen. Al deze data gaat naar de Digital Twin van het gebouw en deze wordt vanuit onze  Meldkamer 24×7 gemonitord en afgezet tegen de gewenste prestaties. Wij doen dit vanuit een centrale Meldkamer en hebben geen mensen beschikbaar in het veld. Juist daar gaat het heel vaak fout. Onderhoudspartijen zijn niet beschikbaar of reageren traag en voor je het weet heb je klagende gebruikers omdat er niet adequaat gereageerd wordt. En dit terwijl wij het gebouw vaak beter kennen dan de steeds wisselende onderhoudspartijen. Wij zijn trots dat een professionele partij als Securitas ons hierin volledig gaat ontzorgen.

Bart Schmeinck, CEO van Securitas Nederland: “Snelle en accurate dienstverlening is ‘key’. Toch beschikken wij bij een melding niet altijd over de meest relevante informatie van gebouwen of situaties. TPEX is in staat om deze data real-time met ons te delen.  De samenwerking tussen beide partijen gaat zo ver, dat Securitas mensen heeft opgeleid als Smart Building Responders. Dit zijn mensen met kennis over uiteenlopende zaken binnen het gebouw. Hun werk varieert van het lopen van veiligheidsrondes, tot controle van inbraak, indringing, uitval of storingen. Smart Building Responders ontvangen alle informatie over de situatie op hun smart device. TPEX en Securitas hebben hun systemen gekoppeld, wat snelle en adequate actie mogelijk maakt. Daarnaast gaan wij in het verlengde van de beveiligingswerkzaamheden, nu ook dagelijks onderhoudswerkzaamheden en proactieve werkzaamheden uitvoeren binnen dezelfde gebouwen. Denk hierbij aan het uitvoeren van het legionella beheerplan maar ook diverse facilitaire werkzaamheden. Wij hebben de mobiele taskforce 24×7 paraat”.

De samenwerking tussen TPEX en Securitas is zeer noodzakelijk in het verlenen van perfecte dienstverlening. De keten moet gesloten zijn met zo min mogelijk overdracht van informatie tussen vele partijen. Gebouweigenaren en vastgoedinvesteerders die voor hun huurders de beste en slimste gebouwen willen exploiteren hebben een groot voordeel bij deze samenwerking. ‘Best in class’ dienstverlening hoeft echter niet onbetaalbaar te zijn. Doordat beide bedrijven efficiënt samenwerken en beiden doen waar ze het best in zijn, ontstaat er juist een grote kostenbesparing. De geïntegreerde dienstverlening is doorgaans goedkoper, omdat er geen eindeloze discussies zijn tussen onderhoudspartijen die langs moeten komen om een probleem diagnose te stellen daarna monteurs moeten plannen. Door de kennis van de gebouwen streven de partijen ernaar om ten minste 90% van de meest voorkomende problemen zelf op te lossen zonder tussenkomst van andere partijen. Dit bespaart tijd en kosten en de dienstverlening wordt hierdoor veel beter, met tevreden huurders als gevolg.

 

Over TPEX

Sinds 2010 zet TPEX de meest moderne technologie in om gebruikers van gebouwen de beste verblijfservaring te bieden en eigenaren/financiers van onroerend goed het optimale rendement. Dat doet TPEX o.a. met actief 24/7 beheer inclusief video-observatie, toegangsdetectie en monitoring op afstand van alle meet- en regelfuncties van de installaties in een pand. TPEX is een Smart Building Operator en draagt zorg voor de dagelijkse monitoring van alle actieve gebouw gebonden systemen en stuurt het gehele onderhoudsproces. TPEX is hierbij een ketenregisseur, meldkamer en uitvoerend technisch property manager binnen het gebouw beheer domein.

 

Over Securitas

Securitas is een wereldwijde beveiligingsorganisatie met vestigingen in 56 landen. In Nederland heeft Securitas ruim 6.000 medewerkers die dagelijks, 24/7 zorgdragen voor de optimale veiligheid van mensen en bedrijven. De missie van Securitas is om deze continu veranderende wereld te transformeren naar een veiligere plek om in te leven en werken. Securitas staat voor een proactieve, integrale en gastvrije aanpak met een digitaal hart. Deze nieuwe kijk op beveiligen resulteert in preventieve oplossingen met maximale synergie tussen mens, kennis en technologie. Securitas is dé innovatieve partner voor beveiligingsoplossingen. Nu en in de toekomst.

 

https://www.persberichten.com/persbericht/101140/TPEX-International-sluit-strategisch-partnership-met-Securitas-voor-invulling-van-haar-Smart-Building-Operations-dienstverlening

Contact:

TPEX International                                 Dhr. Frank Vos

Chief Commercial Officer

e: frank.vos@tpex.com

t: +31 (0) 6 468 15 822

 

Securitas                                                  Mw. Vanessa Oudshoorn Spaargaren – Mulder

Manager Marketing & Communicatie

e: Vanessa.Oudshoorn.Spaargaren@securitas.nl

t: +31 (0)6 11 340 131