+31 88 1269 300 info@tpex.com

Amsterdam, 6 december 2021TPEX International – TPEX, Disrupter in smart Building Operations

 

De activiteiten van TPEX International, opgericht in 2010 door CEO Robert Rosier, zijn het beste uit te leggen aan de hand van een metafoor die we ook op de achtergrond zien tijdens onze zoom-sessie. Daar zien we het beeld van een grote ultramoderne digitale meldkamer met veel techniek waar vandaan het bedrijf vele honderden gebouwen managet.

‘Je kan ons betitelen als een Smart Building Operator,’ zegt Rosier. ‘We vinden ons een disruptor omdat we het anders aanpakken dan de anderen dienstverleners in de markt waardoor het vastgoed betere prestaties levert tegen lagere kosten. Wij zijn the new kid dat de markt openbreekt terwijl het gros van de gebouwen al jaren op een traditionele manier beheerd worden. Juist nu, in tijden van de klimaatproblematiek, energietransitie en nieuwe manieren om een gebouw te beheren als gevolg van de coronacrisis moet er geschakeld worden.

Gebouwen 24 uur managen

Rosier kan de propositie perfect uitleggen. ‘In traditionele gebouwen komen onderhoudspartijen één keer per jaar langs en checken of alles werkt. Maar een goed functionerend gebouw is de meest belangrijke asset om productiviteit te hebben. Het is de basis van alles. Als de verwarming uitvalt of de luchtkwaliteit niet goed is moet dit opgelost worden voordat er klachten komen. In moderne slimme gebouwen zit zoveel regeltechniek dat je, als de zon schijnt, direct gebruik kan maken van daglicht. Vergelijk dat met de techniek in je auto, die auto-industrie is heel ver. Gebouwen lopen heel erg achter en wij zeggen: je moet gebouwen 24 uur managen; als ’s nachts de airco uitvalt, moet je zorgen dat het in de ochtend allemaal weer draait.

’Hedendaagse gebouwen moeten voldoen aan de hoogste standaarden qua comfort, circulariteit en duurzaamheid dus volgens Rosier kan je dan niet soms een monteur laten langskomen. Hij gelooft in een gebouw-controle-kamer die alle data uit een gebouw monitort en op tijd aan de bel trekt. ‘Data-driven-real-estate noemen we dat. Wij zijn geen onderhoudspartij, maar houden zicht op het leveringsproces, nemen de regie mee, valideren vanuit de dataverzameling en maken het efficiënt.

Is het nodig dat ze in het begin van de ontwIkkelIing van het gebouw aanwezig zIjn?

Zowel bestaande als nieuwe gebouwen moeten gaan voldoen aan de hedendaagse richtlijnen qua ‘Parijs’ en circulariteit. Wij leveren feitelijk vier proposities die je bij ons kunt afnemen als een dienst: Building Maintenance (coördinatie van alle technisch onderhoud van het gebouw), Smart Building as a Service (gebouw-beheer-systemen, sensoring,

Voor meer informatie over dit artikel en of over andere projecten kunt u contact met ons opnemen via frank.vos@tpex.com of op 088-1269309.

The activities of TPEX International, founded in 2010 by CEO Robert Rosier, are best explained using a metaphor that also appears in the background during our zoom sessions. There we see the image of a large, ultramodern, digital control room with a great deal of technology, from which the company manages many hundreds of buildings.

“You can refer to us as a Smart Building Operator,” says Rosier. “We consider ourselves a disruptor because we approach things differently compared to other service providers in the market, which means that the real estate delivers better performances at lower costs. We are the new kid on the block and we are breaking this market open, while most buildings in the market have been managed in a traditional way for years. Especially now, in times of climate change and all the problems that go along with this, where we are faced with energy transition and new ways of managing a building, also as a result of the corona crisis, it is necessary to make a take action and make changes.

Manage buildings 24 hours a day, every day

Rosier can perfectly explain the proposition. ‘In traditional buildings, maintenance parties visit once a year to check if all systems are operating properly. But for a well-functioning building, the most important asset is to have optimal productivity. It is the basis of everything. If the heating fails or the air quality is inferior, this must be resolved before complaints arise. Modern smart buildings contain so much control engineering technology that you can make direct use of daylight when the sun is shining. Compare this to the technology in your car, that car industry is very advanced. Buildings are very behind and we say: you have to manage buildings 24 hours; if the air conditioning goes out at night, you have to make sure everything is up and running again in the morning.

“Contemporary buildings must meet the highest standards in terms of comfort, circularity and sustainability, so according to Rosier you sometimes can’t have a mechanic come over. He will rely on a building control room monitoring all data from a building and sounding the alarm in time, should this be necessary. We refer to this as data-driven real estate. We are not a maintenance party, but we keep track of the delivery process, take control, validate on the basis of the data collection and make it efficient.

Is it necessary for them to be present at the beginning of the development of the building?

Both existing and new buildings must comply with contemporary guidelines in terms of the Paris Proof principles and circularity. In fact, we provide four propositions that are available for purchase as a service: Building Maintenance (coordination of all technical maintenance of the building), Smart Building as a Service (building management systems, sensoring)

For more information about this article or about other projects, please contact us by email at frank.vos@tpex.com or by telephone at +31 (0)881269309.