+31 88 1269 300 info@tpex.com

Amsterdam, 21 oktober 2021TPEX International – toonaangevend specialist in monitoring en management van slimme, duurzame gebouwtechnologie – is een pilot gestart in het recent geopende The Student Hotel (TSH) in Delft met als doel een blauwdruk te maken voor een gezonder en aangenamer binnenklimaat en efficiënter energieverbruik van alle wereldwijde hotels. TSH wil met de pilot, die de naam ‘Bluezone’ kreeg, de levensvatbaarheid onderzoeken van grootschalige, internationale implementatie van slimme gebouwtechnologie. De naam van de pilot, Bluezone, is een verwijzing naar een beperkt aantal gebieden in de wereld waar mensen relatief lang en gezond leven. De gekozen innovatieve sensortechnologie wordt voor het eerst in Nederland toegepast.

24/7 monitoren, meten en bijsturen

TPEX en TSH starten de pilot in het nieuwste hotel van TSH in Delft, waar het ontwerp van de openbare ruimtes is uitgevoerd volgens circulaire ontwerpprincipes. Het hotel heeft een totaal vloeroppervlak van 13.500 m2, telt 341 kamers verspreid over 10 verdiepingen en heeft een restaurant, gym, wasruimte, gedeelde werk- en vergaderruimtes en een souterrain met volledig uitgeruste meeting ruimtes, een fietsenstalling en diverse gebouw gebonden installaties.

Energie, bezetting en lucht

De pilot wordt uitgevoerd door TPEX International en is gericht op energieverbruik, bezettingsgraad en luchtkwaliteit. Het hotel in Delft wordt hiervoor aangesloten op het Smart Building Operations Control Center van TPEX zodat de condities van het gebouw dagelijks – 24/7 – kunnen worden gemonitord, gemeten en bijgestuurd in de zoektocht naar de beste en slimste gebouwprestaties voor een gezond klimaat met minder energieverbruik.

Bluezone-pilot

De Bluezone-pilot van TPEX International zal inzicht geven in:

  • het energieverbruik en de mogelijkheden voor besparingen;
  • de bezettingsgraad en het gebruik van individuele kamers en gedeelde ruimtes zodat het klimaatsysteem efficiënter kan worden ingericht en bijvoorbeeld schoonmaak en catering beter kunnen worden afgestemd op daadwerkelijk gebruik;
  • de luchtkwaliteit – CO2 en VOC (vluchtige organische stoffen) – in alle ruimtes in het hotel van individuele kamers tot en met functieruimtes en algemene ruimtes.

Voor de monitoring, bijsturing en tests van de luchtkwaliteit zal gewerkt worden met Indoor Air Quality (IAQ) sensoren. Door de koppeling van het TSH-gebouw op het Operations Control Center van TPEX wordt 24/7 meegekeken met de sturing van het gebouwbeheersysteem en kunnen direct aanpassingen worden uitgevoerd om de luchtkwaliteit, temperatuur en conditie van het gebouw aan te passen.

De metingen en inzichten die in de pilot worden verkregen, worden gebruikt voor een advies ten behoeve van de wereldwijde uitrol van slimme en duurzame gebouwtechnologie ten behoeve van een gezond binnenklimaat inclusief een Programma van Eisen voor toekomstige nieuw te bouwen hotels. Elk hotel kan in de toekomst worden aangesloten op het TPEX Building Operations Control Center dat 24/7 de prestaties monitort, meet en bijstuurt en ook onderhoudspartijen coördineert en resultaten rapporteert.

Rienk Oosterhof, Chief Real Estate Officer van TSH: “Wereldwijd hebben wij de ambitie om een van meest duurzame en gezondste hotels te worden. Dat begint bij onze gebouwen en onze gebouwinstallaties. In ons nieuwe hotel in Delft willen we verkennen hoe we met vastgoedtechnologie onze ambities kunnen waarmaken. Dit hotel is voor ons een uitstekende plek voor de Bluezone-pilot om te ontdekken welke data en inzichten we hiervoor kunnen gebruiken.”

De Bluezone pilot van TPEX International en TSH is gestart op 1 juli en loopt minimaal tot en met 31 december 2021. De innovatieve technologie die in deze pilot wordt gebruikt is geleverd door Schneider Electric, anno 2021 ’s werelds meest duurzame bedrijf en door Planon. Samen leveren zij de volledig geïntegreerde hard- en software die door TPEX wordt gemanaged wordt om continue optimale gebouwprestaties te realiseren op basis van de data.

Voor meer informatie over dit project en of over andere projecten kunt u contact met ons opnemen via frank.vos@tpex.com of op 088-1269309.

Amsterdam, 21 October 2021 – TPEX International – the leading specialist in monitoring and management of smart sustainable building technology – has started a pilot at The Student Hotel (TSH), which recently opened its doors in Delft, the Netherlands. The purpose of this pilot is to create a blueprint for a healthier and more pleasant indoor climate and more efficient use of energy in hotels across the globe. With this pilot, that was given the name ‘Bluezone’, TSH wants to study the viability of large-scale international implementation of smart building technology. The name Bluezone refers to a limited number of areas in the world where people live relatively long and healthy lives. The innovative sensor technology that was opted for is applied in the Netherlands for the first time.

24/7 monitoring, measuring and adjusting

TPEX and TSH started the pilot in TSH’s latest hotel in Delft, the Netherlands, where the design of the public areas was carried out according to the circular design principles. The total floor surface of the hotel measures 13,500 m2, with 341 rooms spread out across 10 floors and the building houses a restaurant, gym, laundry area, shared work spaces and conference rooms and a basement with fully equipped meeting rooms, bicycle parking station and various building-related system installations.

Energy, occupancy and air

The pilot is carried out by TPEX International and focuses on energy consumption, occupancy rate and air quality. Therefore, the hotel in Delft is connected to the Smart Building Operations Control Center of TPEX, which will enable monitoring, measuring and adjusting of conditions of the building on a daily basis – 24/7 – while seeking to achieve the best and smartest building performances, which will ensure a healthy climate and reduced energy consumption.

Bluezone pilot

The Bluezone pilot of TPEX International will provide a clear picture of:

  • the energy consumption and the possibilities to save on this;
  • the occupancy rate and the use of individual rooms and shared spaces which will enable a more efficient setup of the climate system and, for example, a better coordination between cleaning and catering, where the actual use is concerned;
  • the air quality – CO2 and VOC (volatile organic compounds) – in all areas of the hotel, ranging from individual rooms to technical areas and general areas.

The sensors for monitoring, adjusting and testing the air quality are Indoor Air Quality (IAQ) sensors. By connecting the TSH building to the TPEX Operations Control Centre, the building management system is monitored 24/7 and it enables immediate adjustments to the air quality, temperature and condition of the building, if required.

The measurements and information obtained from the pilot will be used to provide advice and recommendations for the worldwide roll-out of smart and sustainable building technology in order to create a healthy indoor climate and a schedule of requirements for new buildings to be constructed. In the future, it will be possible to connect every hotel to the TPEX Building Operations Control Centre, which will monitor, measure and adjust performances 24/7 and will also coordinate the maintenance parties and report on the results.

Rienk Oosterhof, Chief Real Estate Officer of TSH: “Our ambition is to become one of the most healthy and most sustainable hotels in the world. This all starts with our buildings and our building systems. In our most recent hotel in Delft, we want to explore how we can realise our ambitions with the application of real estate technology. This hotel is the perfect place to run the Bluezone pilot and explore which data and information we can use for this.”

The Bluezone pilot of TPEX International and TSH started on July 1st and will run until at least December 31st, 2021. The innovative technology used in this pilot is provided by Schneider Electric, which is the most sustainable company in the world today, and by Planon. Together these two organisations provided the fully integrated hardware and software, which are managed by TPEX in order to realise the highest attainable building performances based on the data.

For more information on this and other projects please contact us by email at frank.vos@tpex.com or by telephone at +31 (0)881269309.